Преференциални цени

Решение Ц-019/28.06.2013
                                            в сила от  01.07.2013
Вид възобновяем източник лв./MWh Евро/MWh
1. Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), с обща инсталирана мощност до 5 kWp включително, изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии 353,97 180,98
2. Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), с обща инсталирана мощност над 5 kWp до 30 kWp  включително, изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии 284,18 145,30
3. Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), с обща инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp включително, изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии 211,40 108,09
4. Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), с обща инсталирана мощност над 200 kWp до 1 000 kWp, изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии 196,58 100.51
5. Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) с инсталирана мощност до 30 kWp 195,44 99,92
6. На фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) с инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp 191,13 97,72
7. Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) с инсталирана мощност над 200 kWp до 10 000 kWp 176,29 90,14
8. Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) с инсталирана мощност над 10 000 kWp 160,20 81,91
1. Микро водноелектрически централи (ВЕЦ) с инсталирана мощност до 200 кВт 197,34 100,89
2. Нисконапорни ВЕЦ, руслови ВЕЦ, деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад до 30 метра и инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт 193,38 98,86
3. Среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад от 30 до 100 метра и инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт 162,71 83,18
4. Високонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад над 100 метра и инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт 156,04 79,77
5. Тунелни деривации с горен годишен изравнител с инсталирана мощност до 10 000 кВт 229,35 117,25
6. Микро ВЕЦ с помпи 98,15 50,18
7. Вятърни електрически централи (ВтЕЦ), работещи до 2 250 часа – 148,71 76,03
8. Вятърни електрически централи (ВтЕЦ), работещи над 2 250 часа – 132,71 67,85
9. Вятърни електрически централи (ВтЕЦ), работещи с асинхронен генератор с кафезен ротор 105,16 53,39
17. Електрически централи с инсталирана мощност до 150 кВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци 225,27 115,18
18. Електрически централи с инсталирана мощност над 150 кВт до 500 кВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци 213,90 109,36
19. Електрически централи с инсталирана мощност над 500 кВт до 5 МВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци 206,32 105,48
20. Електрически централи с инсталирана мощност до 150 кВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водоканални отпадъци 125,94 64,39
21. Електрически централи с инсталирана мощност над 150 кВт до 1 МВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водоканални отпадъци 105,15 53,76
22. Електрически централи с инсталирана мощност над 1 МВт до 5 МВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водоканални отпадъци 89,16 45,59
23. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци 249,66 127,65
24. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбиниран цикъл 277,39 141,83
25. Електрически централи с инсталирана мощност над 5 МВт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци 221,71 113,36
26. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи с отпадъци от земеделски култури 176,96 90,48
27. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи с енергийни култури 164,48 84,10
28. Електрически централи с инсталирана мощност до 500 кВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 453,12 231,68
29. Електрически централи с инсталирана мощност над 500 кВт до 1,5 МВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 434,13 221,97
30. Електрически централи с инсталирана мощност над 1,5 МВт до 5 МВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 387,53 198,14
31. Електрически централи с инсталирана мощност над 500 кВт до 1,5 МВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия 447,43 228,78
32. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци, без комбиниран цикъл 349,32 178,61
33. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци, с комбиниран цикъл 387,04 197,89
34. Електрически централи с инсталирана мощност над 5 МВт, работещи чрез термична газификация на биомасса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци, без комбиниран цикъл 337,44 172,53
35. Електрически централи с инсталирана мощност над 5 МВт, работещи чрез термична газификация на биомасса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци, с комбиниран цикъл 373,76 191,10
ІІ. Актуализира, считано от 01.07.2013 г., преференциалната цена за изкупуване на електрическата енергия, произведена от биомаса, одобрена с Решение № Ц-18 от 28.06.2012 г., без ДДС, както следва:
1. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци – 281.85 лв./ МВтч; 276,54 141,39
2. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбиниран цикъл 295,72 151,20
3. Електрически централи с инсталирана мощност над 5 МВт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци 240,15 122,79
4. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи с отпадъци от земеделски култури 197,32 100,89
5. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи с енергийни култури 187,55 95,89
6. Електрически централи с инсталирана мощност до 150 кВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 479,49 245,16
Сподели
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: