Устав

УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ”

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този устав урежда устройството и дейността на сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ„, наричано по-долу за краткост Сдружението.

СТАТУТ

Чл.2. (1)Сдружението е независима неправителствена организация с идеална цел;

(2) Сдружението си поставя за цел да допринася за разработването, изпълнението и актуализирането на политиката и законодателството на Европейската общност в областта на околната среда и възобновяемите източници на енергия;

(3)Сдружението обединява и защитава членовете си – юридически и физически лица, и инициативата им в областта на производството и разпространението на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници, с цел подпомагане и защита на устойчивото развитие, като представлява техните икономически и браншови интереси пред държавни органи, пред търговци, пред обществени и политически организации, пред национални и международни институции и организации, като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с последните;

Чл.3. Сдружението се самоуправлява в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този устав.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.4. Наименованието на Сдружението е АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ„, което може да се изписва накратко като „АПЕЕ“ и на латиница – ASSOCIATION OF PRODUCERS OF ECOLOGICAL ENERGY”, което може да се изписва накратко като „АРЕЕ“.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 Чл.5. Сдружението има седалище и адрес на управление – гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 310.

 СРОК

Чл.6. Сдружението не ограничава своето съществуване със срок или друго прекратително условие.

РАЗДЕЛ II
ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 Чл. 7. Сдружението и членуващите в него физически и юридически лица си поставят за цел да подпомагат и защитават инициативата на организациите в областта на устойчивото развитие, опазването на околната среда и производството и разпространението на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници, като представлява техните икономически и браншови интереси пред държавните органи и други организации.

Чл.8. Сдружението си поставя и следните конкретни цели:

 1. Методологично да подпомага научно-развойната дейност на дружества, университети и училища, свързани с устойчивото развитие и производството на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници;
 2. Да осъществява проучване, лансиране и защита на икономическите, социалните и професионалните интереси на членовете на Сдружението във връзка с развитието на производството на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници, както и да популяризира дейността на членовете си посредством медиите, печата и широката общественост;
 3. Да събира, обобщава и предлага идеи за промяна за действащото законодателство, както и установяването на контакти с органите на изпълнителната и законодателната власт в страната и Европейския съюз, с цел активно участие в разработката на предложения за нормативни актове и техните алтернативни проекти в областта на устойчивото развитие и възобновяемите източници на енергия;
 4. Да осъществява сътрудничество между членовете на Сдружението и органите на държавната и местната власт и управление във връзка с устойчивото развитие и производството на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници, както и да съдейства и участва при разработване на проекти в бранша;
 5. Да съдейства за приобщаване на членовете си към Европейските и световните икономически структури, чрез осъществяване на международно сътрудничество със сходни организации;
 6. Да повишава техническите, юридически и икономически познания на своите членове в областта на производството и експлоатацията на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници, като за целта организира курсове, семинари, презентации и други подобни, посредством които членовете да могат се запознаят с новите технологии и постижения в областта на възобновяемите енергийни източници.

Чл. 9. За постигането и изпълнението на своите цели и задачи Сдружението ще:

 1. Координира и организира създаването, включването и използването на български и международни системи и стандарти, бази данни за фирмена, браншова, икономическа и търговска информация;
 2. Създава и поддържа контакти и системно обменя икономическа и друга информация със сходни български и чуждестранни организации, компетентни държавни органи и органите на Европейския съюз.

Чл. 10. Сдружението ще осигурява на официалната си интернет страница:

 1. Периодична икономическа, техническа и нормативна информация свързана с областта на устойчивото развитие, енергетиката и екологията;
 2. Предложения за промяна в нормативните актове на държавите членки на Европейския съюз, с цел насърчаване на инициативата;
 3. Информация свързана с координиране на дейността на членовете на Сдружението, както в търговско и правно отношение, така и в изработването на общи становища по въпроси засягащи общи интереси;
 4. Възможност за размяна на информационни материали и мнения между членовете на Сдружението.

РАЗДЕЛ III
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.11. За постигане на поставените си цели, Сдружението извършва следния вид дейност:

(1) Организационна;
(2) Информационна;
(3) Стопанска, която се свежда до:

 1. Консултантски услуги;
 2. Осъществяване на издателска дейност;
 3. Рекламни, маркетингови и информационни услуги;
 4. Организиране на изложения, курсове, семинари, конференции и симпозиуми;
 5. Разработване на проекти и програми;
 6. Представителство и посредничество;
 7. Придобиване и създаване на права и сделки с тях;
 8. Извършване на сделки с интелектуална собственост, включително технологично оборудване и ноу-хау;
 9. Отдаване под наем на имущество.

РАЗДЕЛ IV
ЧЛЕНСТВО

Чл.12. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2) За членове могат да бъдат приемани дееспособни физически и юридически лица, които споделят целите на Сдружението, приемат и изпълняват този устав, изявяват желание да участват в дейността на Сдружението, като допринасят за постигане на неговите цели и заплащат редовно членския си внос.

(3) Членовете на Сдружението са: пълноправни и асоциирани членове.

(4) Членството в Сдружението се удостоверява чрез сертификат, подписан от председателя на Управителния съвет като върху него се обозначава и вида на членството.

(5) Учредителите на Сдружението стават членове с акта на учредяване.

Чл.13. (1)Приемането на нов член се осъществява от Управителния съвет въз основа на писмено заявление до председателя на Управителния съвет, подадено от кандидата.

(2) Заявлението се подава по образец, одобрен от председателя на Управителния съвет, находящ се на официалната интернет страница на Сдружението.

(3) В заявлението по ал.1 кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав, като посочва и вида на членството, под формата на което желае да бъде приет.

(4) Към датата на подаване на заявлението по ал.1, кандидатът следва да е заплатил годишния членски внос за годината, през която заявлението е подадено.

(5) В случаите, когато кандидат за член е юридическо лице, към заявлението по ал.1 се прилага и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено от съответния регистър.

(6) Членските права и задължения възникват с решение на Управителния съвет, с което кандидатът е приет за член, на базата на което се издава сертификат за членство.

(7) Решението на Управителния съвет за приемане на кандидат-член на Сдружението, влиза в сила от датата на вземане на решението.

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Пълноправни членове

Чл. 14. (1) За пълноправни членове на Сдружението могат да бъдат приемани дееспособни физически и юридически лица, които приемат и изпълняват този устав, споделят целите на Сдружението и изявяват желание да участват в дейността на Сдружението, с цел постигане на неговите цели и заплащат редовно членския си внос.

(2) По всяко време асоцииран член може да стане пълноправен член на Сдружението, след като отправи писмено заявление до председателя на Управителния съвет и заплати необходимият членски внос.

Чл.15. Пълноправен член на Сдружението има правото да:

 1. Избира и да бъде избиран на всички равнища в органите на Сдружението;
 2. Бъде информиран за дейността на Сдружението;
 3. Ползва експертна помощ, информационни услуги и консултации, които Сдружението предоставя;
 4. Участва в определянето на неговите програмни цели и задачи;
 5. Ползва международните контакти на Сдружението със сходни организации и институти.

Чл.16. (1)Пълноправните членове на Сдружението имат задължението да:

 1. Пазят и утвърждават доброто име на Сдружението, посредством своята дейност като предприемачи и граждани, както и да не уронват престижа на Сдружението и на неговите членове;
 2. Спазват разпоредбите на този Устав и вътрешните правила на Сдружението и да изпълняват решенията на неговите органи;
 3. Заплащат редовно членския си внос в срок и в размер, определени от Управителния съвет;
 4. Се подпомагат взаимно и да участват в начинанията на Сдружението, свързани с изграждането и развиването на структура за обслужване на членовете си;
 5. Не предоставят получената от Сдружението информация и/или материали на трети физически или юридически лица без изричното писмено съгласие на председателя на Управителния съвет;
 6. Издигат авторитета на Сдружението;
 7. Не извършват действия, които противоречат на целите на Сдружението и го злепоставят.
 8. Не предприемат и отправят изказвания и/или изяви в медийното пространство и/или на публично място, които не се споделят от Сдружението и са в противоречие с целите и задачите на последното;
 9. Предварително да съгласуват с председателя на Управителния съвет всички свои публични изказвания, касаещи целите и задачите на Сдружението, авторитета на Сдружението или засягащи Сдружението като цяло.

(2) Неизпълнението на което и да е от задълженията по предходната алинея, е основание за изключване на пълноправния член.

Чл.17. Независимо от вида на членството, членските права и задължения са непрехвърлими.

Чл.18. Във връзка със задълженията на Сдружението, неговите членове носят отговорност само до размера на членската си вноска, т.е. кредиторите нямат право да предявяват права към имуществото им над този размер.

Асоциирани членове

Чл. 19. (1) Статут на асоцииран член се предоставя по решение на Управителния съвет след отправено до председателя на Управителния съвет писмено заявление по реда на чл.13 от този устав;

(2) За асоцииран член на Сдружението могат да бъдат приемани дееспособни физически и юридически лица, които приемат и изпълняват този устав, заплащат редовно годишната си такса, споделят целите на Сдружението и изявяват желание да участват в дейността на Сдружението, с цел постигане на неговите цели;

(3) Всеки асоцииран член има право да:
–  отправя предложения до Управителния съвет и до Общото събрание;
–  изразява мнението си пред органите на Сдружението;
–  получава общодостъпната информация за дейността на Сдружението;
–  участва в работата на Общото събрание с право на съвещателен глас;
–  участва на всички организирани от Сдружението мероприятия, след като заплати определената за всеки отделен случай такса за участие.

Чл.20. (1) Всеки асоцииран член е длъжен да:

 1. Пази и утвърждава доброто име на Сдружението, както и да не уронва престижа на Сдружението и на неговите членове;
 2. Спазва разпоредбите на този устав и вътрешните правила на Сдружението и да изпълнява решенията на неговите органи;
 3. Заплаща редовно годишната си такса в срок и в размер, определени от Управителния съвет;
 4. Подпомага останалите членове и да участва в начинанията на Сдружението, свързани с изграждането и развиването на структура за обслужване на членовете си;
 5. Не предоставя получената от Сдружението информация и/или материали на трети физически или юридически лица без изричното писмено съгласие на председателя на Управителния съвет;
 6. Издига авторитета на Сдружението;
 7. Не извършва действия, които противоречат на целите на Сдружението и го злепоставят.
 8. Не предприема и отправя изказвания и/или изяви в медийното пространство и/или на публично място, които не се споделят от Сдружението и са в противоречие с целите и задачите на последното;
 9. Предварително да съгласува с председателя на Управителния съвет всички свои публични изказвания, касаещи целите и задачите на Сдружението, авторитета на Сдружението или засягащи Сдружението като цяло.

(2) Неизпълнението на което и да е от задълженията по предходната алинея, е основание за изключване на асоциирания член.

 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.21. (1) Независимо от вида му, членството в Сдружението се прекратява:

 1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет;
 2. Автоматично при откриване на процедура за несъстоятелност за членове, които са юридически лица, или при настъпила смърт или поставяне под запрещение за членове, които са физически лица;
 3. При неплащане на членския внос, в едноседмичен срок от получаване на писмена покана за заплащане на вноската за съответната година;
 4. При неплащане на таксата, в едноседмичен срок от получаване на писмена покана за заплащане на сумата за съответната година;
 5. С изключване по решение на Управителния съвет, в случай че някой от членовете нарушава устава, уронва престижа или доброто име на Сдружението и/или на неговите членове;
 6. При системно неучастие в дейността на Сдружението.

(2) При прекратяване на членството, членският внос и другите доброволни и безвъзмездни имуществени вноски остават в полза на Сдружението.

РАЗДЕЛ  V
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.22. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.

(2) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.

 ОБЩО СЪБРАНИЕ

 Чл.23. (1) В Общото събрание участват всички членове на Сдружението;

(2) Пълноправните членове имат право на глас в Общото събрание;

(3) Всеки пълноправен член има право на един глас при провеждането на Общо събрание;

(4) Пълноправните членове на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен в писмена форма представител;

(5) Упълномощаването по ал. 4, следва да бъде извършено с изрично писмено пълномощно с печата на Дружеството упълномощител;

(6) Пълномощник няма право да представлява повече от 3 (трима) членове едновременно и/или да преупълномощава други лица;

(7) Пълномощниците на членовете на Сдружението са длъжни да предоставят копия на пълномощните на председателя на Управителния съвет в срок 7 (седем) дена преди провеждане на Общото събрание като неуведомяването в срок е основание за неправомерно представителство на члена на Сдружението и основание за забрана на пълномощника да гласува;

(8) Асоциираните членове имат право да присъстват на заседанията на Общото събрание само с право на съвещателен глас, без да участват във формирането на кворум, мнозинство или в гласуването.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.24. (1) Общото събрание има следната компетентност:

 1. Изменя и допълва устава;
 2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя
  възнаграждението им;
 3. Приема бюджета на Сдружението;
 4. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 5. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 6. Избира председател на Управителния съвет;
 7. Взема решения по всички въпроси, поставени в негова компетентност от закона или от настоящият устав;
 8. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и другите органи на Сдружението.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.25. (1) Общо събрание се свиква на заседание най-малко веднъж годишно, като в случай на нужда могат да се свикват извънредни заседания;

(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 (една трета) от пълноправните членове на Сдружението;

(3) Ако в случая по ал. 2 Управителния съвет не отправи покана за свикване на Общото събрание в едномесечен срок, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове, но не по-малко от 1/3 (една трета) от членовете на Сдружението;

Чл.26. (1) Общото събрание се свиква:

 1. чрез изпращане на покани до всички членове на Сдружението;
 2. чрез обнародване на поканата в „Държавен вестник”.

(2) Независимо от формата на свикване, поканата следва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква;

Чл.27. (1) В случаите, когато свикването се извършва по реда на чл.26, ал.1, т.1, поканата се изпраща на адреса, посочен в заявлението за приемане в Сдружението или на адрес, за който  Управителния съвет е писмено уведомен;

(2) В случаите, когато свикването се извършва по реда на чл.26, ал.1, т.2,  поканата се обнародва в „Държавен вестник“ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

КВОРУМ

Чл.28. (1) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от всички пълноправни членове, а в случаите, когато не се явят нужния брой членове събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят;

(2) Заседанията на Общото събрание се ръководят от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие от упълномощено от него лице;

(3) За заседанията на Общото събрание се води протокол според изискванията на закона в специална книга.

ГЛАСУВАНЕ

 Чл. 29. (1) Всеки пълноправен член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание;

(2) Асоциираните членове участват в заседанията на Общото събрание само с право на съвещателен глас.

РЕШЕНИЯ

Чл.30. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (половината плюс един) от представените членове на Сдружението;

(2) Решенията по чл.24, т.1 и т.5 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на присъстващите.

ПРОТОКОЛ

Чл. 31. За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя на Сдружението и лицето, изготвило протокола, като с това последните отговарят за верността на съдържанието му;

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.32. (1)   Управителният съвет организира и ръководи дейността на Сдружението съобразно устава и решенията на общото събрание;

(2) Управителният съвет се състои най-малко от три лица, които задължително са членове на Сдружението;

(3) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от пет години, като могат да бъдат преизбирани неограничен брой пъти.

 ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 33. (1) Управителният съвет:

 1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. Свиква Общо събрание;
 3. Разпорежда   се   с   имуществото   на   Сдружението   при   спазване изискванията на устава;Подготвя   и   внася   в  Общото  събрание   отчет  за   дейността   на Сдружението;
 4. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 5. Приема и изключва членове на Сдружението;
 6. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

(2) Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване при обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по т.3 от предходния член, както и решенията относно обявяване на ликвидация и назначаването на ликвидатор се приемат с обикновено мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

 ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.34. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя на Управителния съвет, като при негово отсъствие заседанието се ръководи от определен от председателя член на Управителния съвет.

Чл.35. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет;

(2) Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателя на Управителния съвет;

(4) За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове на съвета, които отговарят за верността на съдържанието му;

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.36. Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет.

Чл. 37. Председателят има компетентността да:

 1. Осъществява представителството на Сдружението пред държавни органи, пред юридически лица, пред обществени и политически организации, пред национални и международни организации и други;
 2. Ръководи дейността на Сдружението;
 3. Организира и ръководи в съответствие с този устав изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 4. Ръководи заседанията на Управителния съвет;
 5. Утвърждава щатно разписание на служители в Сдружението;
 6. Назначава и освобождава от длъжност служители на Сдружението;
 7. Планира, организира и контролира дейността на Сдружението;
 8. Взема решение за участие на Сдружението в други организации.

Чл. 38. В отсъствие на председателя на Управителния съвет, изпълнението на неговите функции се осъществява от упълномощено от него лице.

РАЗДЕЛ VI
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл.39. За осъществяване на своята дейност и постигане на целите си, Сдружението набира финансови средства и формира имущество от следните източници:

 1. Членски внос;
 2. Дарения, спонсорство и завещания от членовете на Сдружението, както и от български и чуждестранни физически и юридически лица;
 3. Финансирания от участие в прояви, проекти и целеви програми;
 4. Финансирания от държавата и общините;
 5. Награди и други приходи;
 6. Финансов резултат от стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност на Сдружението включително и от управлението на собственото имущество;
 7. Всякакви други източници, незабранени от закона.

Чл.40. Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, вземания, ценни книжа, включително акции и облигации, права върху движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, дялово участие в стопански субекти – местни и чуждестранни дружества, облигационни вземания и други имуществени права.

Чл.41. Имуществото на Сдружението се влага в банкови депозити, ценни книжа, права върху дялови вноски, права върху интелектуална и индустриална собственост, в недвижими имоти или движими вещи или по друг подходящ начин.

Чл.42. Сдружението води необходимата отчетност и счетоводна документация в съответствие със законите на Република България.

 РАЗДЕЛ VII
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.43. Сдружението може да прекрати своето съществуване по решение на неговите членове или по друг начин, предвиден в закона.

Чл.44. След прекратяване на дейността на Сдружението се извършва ликвидация по предвидения в закона начин, като всеки от членовете има право на ликвидационна квота, при положение, че е останало имущество след удовлетворяване на кредиторите.

РАЗДЕЛ VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 § 1. За неуредените в този устав въпроси, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В случай, че разпоредбите на този устав, противоречат на закона, те се заместват по право от повелителните му правила.

Настоящият устав е приет на заседание на Общото събрание на Сдружението, проведено на 28.11.2011г. в гр. Варна, като е подписан от председателя на Управителния съвет.

Уставът влиза в сила от деня на вписването му по фирменото дело на Сдружението към Регистъра на сдруженията с нестопанска цел, воден от Окръжен съд Варна.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Управителния съвет:…………………………………………

/Велизар Киряков/

 

АНТИ-ТРЪСТОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
Асоциация на производителите на екологична енергия (АПЕЕ) е неправителствена организация, сдружение с нестопанска цел, което обединява и защитава инициативата на членовете си – компании и физически лица с цел подпомагане и защита на инициативата на  българските предприемачи в областта на производството на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), като представлява техните икономически и браншови интереси пред държавни институции и трети страни.

Членовете на АПЕЕ са бизнес-конкуренти. Политиката на АПЕЕ е да прилага антитръстовото споразумение и закони, които се прилагат за всички членове.

В продължение на горецитираното и във връзка с всякакви срещи и дейност, спонсорирана от АПЕЕ, никой от членовете й не може да сключва споразумения за или размяна на каквато и да било информацияза цени, стратегии за продажби или маркетинг, условия на закупуване, разпределение на клиентите и/или териториите. Всички членове следва да избягват сключването на такива споразумения или обмена на такъв тип информация.

Ако дискусии, забранени от това споразумение се провеждат по време на заседание, всички членове трябва да прекратят участие незабавно. С цел вероятността от подобни явления да се сведе до минимум, всички срещи и дейности, спонсорирани от АПЕЕ ще бъдат провеждани в съответстие с публикувания дневен ред и ще бъдат записвани.

Забранени дейности

Правилата за конкуренция на Европейския съюз забраняват споразумения, спогодби или актове, които ограничават конкуренцията. Членовете на АПЕЕ трябва да обяват, че не влизат в следните споразумения:

1. Споразумения за фиксиране на цените между конкуренти за елементи на ценообразуването, които ще бъдат начислени на клиентите.

2. Bid rigging – sharing information with the understanding that one party will be the lowest bidder; submitting “ complementary bids” at the request of a competitor not to bid on a specific project.

3. Споразумения за разпределение на клиентите – това са споразумение за разпределение на пазари между конкуренти, за непреследване на клиенти на конкурента или непреследване на категории клиенти.

4. Споразумения за териториално разпределение на пазара – да разпределят клиентите въз основа на географската им локация или за сключване на споразумения между конкуренти да не навлизат в пазари, ситуирани в определени географски граници.

5. Колективни споразумения между конкуренти да не правят бизнес с или да предприемат съвместни действия срещу конкурент или клиент.

За да предотврати използването на асоциацията за такива практики, АПЕЕ моли членовете си да не обсъждат чувствителна информация, като това включва:

 • настоящи и бъдещи политики на ценообразуване
 • нива на печалба
 • планирани отстъпки и промоции
 • планирани инвестиции
 • подробности за клиентите
 • маркетингови доклади
 • работни заплати
 • други чувствителни данни, които могат да имат влияние върху настоящето или бъдещето поведение на членовете на АПЕЕ.

Предпочитани дейности

Асоциацията е създадена да подкрепя и защитава частните интереси на българските предприемачи в сферата на производството на екологична енергия и разпространението на възобновяемите енергийни източници и да представлява икономическите и браншови интереси на нейните членове пред държавните институции. 

Членовете на АПЕЕ се насърчават:

 • да се уверят, че всяка инициатива предприета от АПЕЕ се основава на честни и ясни критерии и че не елиминира продукти или конкуренти от пазара;
 • да споделят и дискутират публично достъпни материали относно технологичния напредък, икономическите тенденции, бизнес прогнози, подчертавайки, че всяка компания е свободна да използва тази информация по начин, който намерят за добре;
 • да споделят и дискутират програмите и действията на Европейския съюз и правителството;
 • да дискутират по-добри начини за обучение и да предоставят смислена информация за индустрията;
 • да обсъждат начини за подобряване на публичния имидж на индустрията;
 • да предприемат други законови действия за подкрепа на развитието на екологичната енергия в България.
Сподели
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: