Често задавани въпроси

Въпрос:

Имаме едно разрешение за строеж на ветрогенератор и на вътрешни кабелни линии в имота, според промените в ЗУТ (ноември 2012), съгласно чл. 153, ал.2, какъв е крайният срок на това разрешение за строеж?

Отговор:

Радостин Георгиев, Юрисконсулт: 

Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), а именно чл.153, ал.2, за да запазите валидността на издаденото Ви разрешението за строеж, следва в срок до 3 години от датата на влизането в сила на разрешението за строеж, а именно 14 дена след датата на издаването му (само ако в този срок то не е обжалвано ( съгласно чл.149, ал.1 от ЗУТ)), да откриете една строителна линия, независимо дали за изграждането на фундаментите на ветрогенератора или с оглед започване на изграждането на вътрешните кабелни линии или други елементи на линейната инфраструктура.

Ако в рамките на законово изискуемия тригодишен срок не предприемете което и да е от тези действия, то издаденото Ви разрешение за строеж губи правното си действие.

Като допълнително изискване към горепосоченото, ако в срок до 5 години от датата на влизане в сила на издаденото Ви разрешение за строеж не сте изградили фундамента на ветрогенератора (грубия строеж), разрешението Ви за строеж отново губи правното си действие. Относно вътрешните кабелни линия е поставен срок единствено за завършване на изграждането им. Този срок е 10 години от датата на влизане в сила на издаденото Ви разрешение за строеж.

При откриване на строителна линия следва да присъстват представители на органа издал разрешението за строеж, както и на строителната фирма, като целта им е да удостоверят датата на започване на строежа.

Обръщаме внимание и на разпоредбите на чл.153, ал.3 от ЗУТ, а именно възможността в срок от 1 година от датата на която разрешението за строеж е изгубило правното си действие, Вие имате възможността да го презаверите, т.е. да „рестартирате“ сроковете описани по-горе. За целта следва да заплатите предвидената по общия ред такса, но този път в половин размер (чл.153, ал.4 от ЗУТ). Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в посочения едногодишен срок, одобреният проект губи правното си действие.

Като резюме на горепосоченото и в отговор на въпроса Ви, всички срокове посочени в разпоредбите на чл.153, ал.2 от ЗУТ следва да се спазят с оглед на това да запазите валидността на разрешението Ви за строеж.


 

Имате въпрос? Попитайте ни:

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият въпрос

Сподели
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: