Какво е въглеродна неутралност

въглеродна неутралност

Въглеродна неутралност, климатична неутралност или нулев въглероден отпечатък се отнася до постигането на нулеви емисии на въглероден диоксид посредством балансирането на въглеродните емисии с отстраняване на въглероден диоксид (често посредством въглеродно компенсиране (carbon offset))  или просто цялостно елиминиране на въглеродните емисии (преминаване към “следвъглеродна икономика”). Използва се в контекста на процеси, които отделят въглероден диоксид – транспорт, производство на енергия, земеделие, индустриални процеси. Въглеродно-неутрален статус се постига по два начина: 

 • Балансиране на емисиите въглероден диоксид с отстраняване на въглерод извън естествените процеси, често посредством въглеродно компенсиране или процеса на отстраняване на отделен във атмосферата въглероден диоксид за да компенсирате емисиите на друго място. Някои въглеродно неутрални горива работят на същия принцип – направени са от въглероден диоксид, който вече е компенсиран или като част от естествени процеси, въпреки, че самите те произвеждат емисии. Могат да бъдат използвани и много по-екстремни форми на отстраняване на въглероден диоксид. 
 • Цялостно елиминиране на всички въглеродни емисии (концепцията на “пост-въглеродна икономика”) посредством използването на възобновяема енергия, която не отделя въглеродни емисии (като вятърна и фотоволтаична енергия) и въвеждане на промени в индустриалните и земеделски процеси за да се елиминира производството на въглероден диоксид. Въглеродни проекти (carbon projects) и търговия с емисии са често използвани за намаляване на въглеродните емисии, а в някои случаи отделянето на  въглероден диоксид в атмосферата може да бъде напълно предотвратено (като “въглеродно свързване”- carbon scrubbing и “въглеродно улавяне” – carbon capture).

Концепцията на въглеродна неутралност може да бъде разширена за да включи други парникови газове (greenhouse gases (GHGs)), които да бъдат измерени като определен еквивалент на въглероден диоксид.  Терминът “климатично неутрален” отразява по-широкото включване на други парникови газове в промяната на климата, дори ако най-разпространеният от тях е  CO2. Термините се използват като взаимнозаменяеми в тази статия.

въглеродно компенсиране

Процесът за постигане на въглеродна неутралност 

Въглеродната неутралност обикновено се постига посредством комбинирането на следните стъпки (въпреки, че те могат да варират в зависимост от това дали стратегията се изпълнява от лица, компании, организации, градове, региони или държави):

1. Решение и ангажимент

В случая на единични лица, вземането на решения вероятно е непосредствено, но за по-комплексни ситуации, обикновено изисква политически лидери на високо ниво и съгласие на масите за да си струва усилието. 

2. Преброяване и анализиране 

Броенето и анализа на емисиите, които трябва да бъдат елиминирани, както и възможностите това да бъде направено, са най-важната стъпка  в цикъла. Тя прави възможно поставянето на приоритети за действие – от закупуваните продукти до употребата на енергия и транспорт – и задава начало на мониторинга на процеса. Това може да бъде постигнато чрез инвентаризиране на парниковите газове, което има за цел да отговори на въпроси като: 

 • Кои операции, дейност и отдели трябва да бъдат включени? 
 • Какви източници трябва да бъдат включени (директни и индиректни емисии)? 
 • Кой е отговорен за емисиите? 
 • Кои от газовете трябва да бъдат отчитани? 

За отделни лица,  въглеродните калкулатори опростяват съставянето на инвентар за въглеродна неутралност. Обичайно се измерва консумацията на електричество в kWh, количеството и типа гориво, използвано за загряване на дома и топлата вода, както и колко киломера изминава с автомобил отделният човек, колко често лети и на какви разстояния и колко използва обществен транспорт. Хората също могат да сложат различни лимити на системата от интерес – например лични парникови газове, емисии от дома, от компанията, за която работят и т.н. 

Онлайн има разнообразие от въглеродни калкулатори, които значително се различават в полезността си и параметрите, които измерват. Някои, например, включват само автомобили, самолети и домакинска енергия. Други покриват и семейните отпадъци или интересите в свободното време. При някои обстоятелства цел е да се премине отвъд въглеродната неутралност (обикновено след като се достигне до равенство на отделените и спестени емисии).


Какво е киловатчас?


3. Действия 

В началото на работата си за климатична неутралност, бизнеси и местни администрации могат да използват управленски системи за околна среда (или устойчивост) зададени от международния стандарт ISO 14001 (проектирани от Международната Организация по Стандартизация). Друга рамка е EMAS – Европейската схема за еко мениджмънт и одит, използвана от редица компании в Европейския съюз. Много местни органи прилагат системите за управление в определени сектори от администрацията си или сертифицират цели операционни процеси.

4. Намаляване 

Един от най-силните аргументи за намаляване на паркиновите газове, е че това често пести пари. Цените на енергията в световен мащаб се покачват, като правят по-скъпи пътуванията, отопление и осветление на домове и фабрики и биха могли да разклатят световната икономика. В този смисъл е не само логично, но и разумно за климата енергията да се използва колкото е възможно по-пестеливо. Примери за действия за намаляване на емисиите от  парникови газове са:  

 • Ограничаване на употребата на енергия и емисии от транспорта (посредством увеличаване на ходенето пеш, използването на велосипеди или публичен транспорт, избягването на чести полетим използване на икономични превозни средства), както и от сгради, оборудване, живорни и процеси. 
 • Добиване на електричество и други видове енергия от възобновяеми източници, например чрез директно генериране (инсталиране на соларен или фотоволтаичен панел на покрива), посредством избор на одобрен чист доставчик на енергия и чрез изпозлване на нисковъглеродни алтернативни горива от типа на устойчиви биогорива.

5. Въглеродна компенсация (carbon offset)

Прилагането на въглеродни компенсации цели да неутрализира определен обем отделени парникови газове посредством спонсориране на проекти, които биха били еквивалентно намаление на отделените емисии в друга локация, например посредством засаждането на дървета. Под условието “Първо намали това, което можеш, а после компенсирай останалото” въглеродният офсет може да се осъществи чрез подкрепа на отговорни въглеродни проекти или при закупуването на въглеродни компенсации или въглеродни кредити. 

Въглеродните компенсации също са инструмен на редица местни администрации по света. (1)

През 2015 година Обединените нации създадоха уеб платформа, където организаци, компании, но и отделни лица могат да компенсират въглеродния си отпечатък (https://offset.climateneutralnow.org/)

Предимствата на сайта са това, че не само изчислявате емисиите, които отделяте годишно, но и имате сравнение за това как се сравнявате със средно-статистическите стойности за страната, която сте избрал. Недостатъците са, че към момента можете да закупите емисии само над сумата от 1200 долара.

Компенсирането понякога предизвиква противоречиви позиции. Джеймс Хансен, например, го описва като “индулгенциите на модерното време, продавани на все по-запознатите с въглеродния проблем хора за да ги освободи от климатичните им грехове”. 

6. Оценка и повторение

Тази фаза включва оценка на резултатите и съставяне на списък с предложения за подобрения. Резултатите се описват и документират за да може полученият опит за това кое работи и кое не да се сподели с други, за които може да бъде полезна. В края на процеса, цикълът започва отначало, като този път се включват научените уроци. 

Науката и технологиите се развиват, регулациите се затягат, стандартите, които хората изискват, се повишават.  Така вторият цикъл стига по-далеч от първия, а процесът продължава и всяка следваща фаза надгражда над това, което е започнало преди нея. 

Да бъдеш въглеродно неутрален все повече се разглежда като (корпоративна или държавна) социална отговорност и все повече компани и държави обявяват датите, до които планират да са изцяло неутрални.  Събития като G8 Summit организации като  Световната банка също използват схеми за компенсация за да станат въглеродно неутрални. Изпълнители като The Rolling Stones и Pink Floyd   правят албуми или турнета въглеродно неутрални.


Директни и индиректни емисии 

За да се счита за въглеродно неутрална, организация трябва да намали въглеродния си отпечатък до  нула. Определянето на това какво да се включи в изчисляването на самия въглероден отпечатък зависи от организацията и стандартите, които следват. 

Като цяло, източниците на директни емисии трябва да бъдат намалени и напълно компенсирани, докато индиректните емисии от използванетона електрическа енергия могат да бъдат намалени с договори за покупка на възобновяема енергия. 

Директните източници на емисии включват 

 • цялото замърсяване от производство, 
 • от превозните средства, собственост на компанията, както и пътуванията на служителите й, 
 • от добитък или 
 • друг източник, който директно се контролира от собствениците. 

Индиректните или косвени източници включват всички емисии, които са в резултат на употребата или покупката на продукти.

Например, директните емисии на авиокомпания са керосинът, който изгарят, докато косвените включват производството и рециклирането на самолети, електричеството за офисите на авиокомпанията и ежедневните емисии на служителите по пътя им до и от работното им място. В друг пример, електрическа компания има директни емисии на парникови газове, докато офисът, който купува тази енергия я счита за източник на индиректни емисии.

 

Статията се допълва…

 

Сподели:

Leave a Reply

Your email address will not be published.